Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
 2. OPDRACHTGEVER: Degene die, al dan niet rechtstreeks, de uitvoerder een opdracht verstrekt voor een dienst van de uitvoerder;
 3. DE UITVOERDER: De beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten, interventies, en/of educatie (en evt. andere), aangesloten bij Studio Maki;
 4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met de uitvoerder heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering en beveiliging;
 5. WEDERPARTIJ: De opdrachtgever en/of de toeleverancier;
 6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor de uitvoerder of de door hem ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
 7. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties en techniek van de uitvoerder, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 8. UITVOERING: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst of offerte;
 9. OVEREENKOMST: De overeenkomst die de uitvoerder en de opdrachtgever en/of toeleverancier aangaan naar aanleiding van een boeking/uitvoering van de uitvoerder;
 10. PARTIJEN: De uitvoerder en de opdrachtgever en/of toeleverancier gezamenlijk.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/WERKINGSSFEER

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, facturen, offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van de uitvoerder.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden de uitvoerder niet, tenzij deze vooraf expliciet door de uitvoerder schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 4. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijk als mondeling, van de uitvoerder zijn steeds vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst wordt definitief wanneer de opdrachtgever en de uitvoerder de opdracht telefonisch, schriftelijk, elektronisch of op andere aantoonbare wijze hebben bevestigd.
 3. Bij een mondeling of telefonische bevestiging van een opdracht wordt de overeenkomst door de uitvoerder schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bevestigd.
 4. Indien de uitvoerder een naar de opdrachtgever verstuurde overeenkomstbevestiging niet binnen 3 (drie) dagen na dagtekening een annulering heeft ontvangen, de uitvoerder, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 5. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien de uitvoerder daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
 6. Eventuele eerste opties op uitvoeringen verlopen te allen tijde binnen 7 (zeven) dagen of eerder na afspraak, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

 

ARTIKEL 4: OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de uitvoerder zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de uitvoerder het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan, door of namens de uitvoerder verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden de uitvoerder niet.
 3. De uitvoerder kan niet aan zijn voorwaarden, offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de uitvoerder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

 

ARTIKEL 5: DERDEN

 1. De uitvoerder is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn technici, opbouwhulp en andere uitvoerenden.
 2. De uitvoerder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

 

ARTIKEL 6: UITVOERDER EN UITVOERING

 1. De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met de uitvoerder, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van de uitvoerder en/of de toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
 2. De opdrachtgever garandeert:
 3. dat in het geval van een buitenuitvoering het podium of de plaats van uitvoering deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de uitvoerder en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of zaken van de toeleverancier en/of de uitvoerder. De opdrachtgever dient te allen tijde melding te maken wanneer de uitvoering buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de overeenkomst. Een binnenuitvoering kan in overleg worden verplaatst naar buiten;
 4. dat de uitvoerder de afstand tussen een eventuele kleedkamer of kleedruimte en podium ongestoord en veilig kan afleggen. De kleedruimte dient afgesloten te kunnen worden en dient afgesloten te worden wanneer de uitvoerder de uitvoering uitvoert;
 5. dat de eventuele riders van de uitvoerder door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. De uitvoerder zal de opdrachtgever bij het overleggen van de overeenkomst informeren over de door de uitvoerder gehanteerde riders, indien van toepassing;
 6. dat eventuele werkzaamheden van plaatselijk personeel, gasten van de opdrachtgever, andere uitvoerenden en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij de uitvoering tijdig beëindigd dan wel onbelemmerend zijn voor de uitvoerder en zijn toeleverancier(s);
 7. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar de uitvoering zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden;
 8. dat er niet zonder overleg voorwerpen en/of apparatuur van de opdrachtgever of derden in, bij, op of tegen de opstelling en/of voorwerpen en/of apparatuur van de uitvoerder worden geplaatst.
 9. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
 10. dat de uitvoerder en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd, indien de uitvoering en (indien van toepassing) benodigde werkzaamheden op locatie langer dan 4 (vier) uur duurt. 
 11. dat de uitvoerder gerechtigd is elk gecontracteerde 2 (twee) uur 30 (dertig) minuten te pauzeren. De uitvoerder houdt voor persoonlijke verzorging een pauze zo kort mogelijk, bijvoorbeeld voor toiletbezoek.
 12. Een afgesproken tijdstip waarop de uitvoering zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van de uitvoerder kan de duur van een uitvoering worden verlengd en mogelijk als meerwerk in rekening worden gebracht.
 13. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van de uitvoerder. Complete videoregistraties van een uitvoering zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Geluidsopnamen door derden via bijvoorbeeld een aangesloten mengtafel zijn eveneens verboden.
 14. De uitvoerder behoudt zich het recht voor om de uitvoering tot 1 (één) maand voor aanvang te annuleren, hetzij in overleg met de opdrachtgever de uitvoering naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de uitvoerende uitvoerder op of nabij de datum van het evenement een nationaal televisieuitvoering, nationale tv-opname, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat de uitvoerder hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt. De overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden. De uitvoerder doet de opdrachtgever vervolgens suggesties voor een andere invulling. De uitvoerder zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen, indien er aanwijzingen zijn voor een dergelijke annulering.
 15. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6 is omschreven, dan wel de uitvoerder door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op de afgesproken tijd en datum uit te voeren, heeft de uitvoerder het recht de desbetreffende uitvoering te annuleren, zonder dat de uitvoerder schadeplichtig wordt jegens de opdrachtgever. Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerde uitvoering door de opdrachtgever zijn betaald, worden door de uitvoerder zo snel mogelijk terugbetaald. Wanneer de toestand van de uitvoerder het toelaat, zal hij de opdrachtgever suggesties voor vervanging meedelen en helpen zoeken naar een andere invulling. De beslissing over een eventuele vervangende uitvoerder ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. De uitvoerder is geenszins verantwoordelijk voor de artistieke en/of muzikale uitvoering van vervangende uitvoerenden. De uitvoerder is ook niet verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende uitvoerenden.
 16. De eventuele toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met de uitvoerder gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
 17. De uitvoerder heeft het recht om tenminste twee personen vrije toegang te geven tot het evenement of de gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technici, opbouwhulp, promotie team, management of een booking agency.
 18. Het parkeren van vervoersmiddelen van de uitvoerder dient mogelijk te zijn binnen een straal van 200 (tweehonderd) meter van de plaats van de uitvoering. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van 200 meter geparkeerd kan worden, dient de opdrachtgever dit te melden.
 19. De uitvoerder heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume, bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de opdrachtgever dit voor het aangaan van de overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook, aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een uitvoering, dient de opdrachtgever dit eveneens voor het aangaan van de overeenkomst te melden. Wanneer het toegestane geluidsvolume na beoordeling van de uitvoerder te laag is, dient de opdrachtgever medewerking te verlenen om de uitvoering zo degelijk mogelijk voor het publiek te laten verlopen. De beoordeling ligt in een dergelijk geval ten allen tijden bij de uitvoerder.
 20. Indien de uitvoerder wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing  bij het materiaal van de opdrachtgever of optreedlocatie genoodzaakt is om de uitvoering (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt de uitvoerder het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van de uitvoerder komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan de uitvoerder te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de uitvoerder aangestelde partij.
 21. Indien de veiligheid van de uitvoerder en/of door hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het uitvoering definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van het overeengekomen totaalbedrag.
 22. De artistieke diensten van de uitvoerder kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding, compensatie en teruggaaf ontstaat.
 23. De uitvoerder is nooit verplicht om verzoeken, van wie dan ook, te honoreren. Speciale verzoeken van de opdrachtgever dienen tenminste 14 (veertien) dagen voor aanvang van het uitvoering met de uitvoerder te worden overlegd. De uitvoerder beslist altijd zelf of het verzoek wordt uitgevoerd. Het wegens omstandigheden niet kunnen uitvoeren van een verzoek kan niet leiden tot schadevergoeding, compensatie of teruggave van het overeengekomen totaalbedrag.
 24. De opdrachtgever heeft nooit recht op schadevergoeding, compensatie of teruggaaf wanneer hij ontevreden is over het uitvoering, prestatie en/of het repertoire van de uitvoerder.
 25. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de uitvoerder een andere invulling wenst te geven aan het afgesproken tijdsblok voor het uitvoering, bijvoorbeeld met speeches, sketches of uitvoeringen van andere uitvoerenden en/of personen, kan dat enkel in goed overleg met de  uitvoerder. Wanneer de uitvoerder instemt met een dergelijke andere invulling en zijn uitvoering wordt hierdoor ingekort, geeft dat geen recht op schadevergoeding of teruggaaf van gedane betalingen.
 26. Wanneer de opdrachtgever verzoekt om later dan overeengekomen te beginnen met het uitvoering, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van de uitvoerder. Eventuele wachttijd kan in de kosten worden doorberekend.
 27. De opdrachtgever zal ervoor proberen te zorgen dat de uitvoerder tijdens het uitvoering niet wordt onderbroken voor speeches, sketches en andere (muzikale) uitvoeringen.

 

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN

 1. De opdrachtgever behoeft toestemming van de uitvoerder met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de uitvoerder op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief digitale varianten). Hiertoe zal de opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring verstrekken aan de uitvoerder, indien de uitvoerder daarom vraagt.
 2. De opdrachtgever plaats op de aanwezige sociale media die strekken tot het maken van promotie, een promotiebericht betreffende de uitvoering van de uitvoerder. Hierbij wordt er een ‘tag’ (digitale verwijzing) gemaakt naar de uitvoerder zelf middels de handel (digitale naam) die de uitvoerder gebruikt. Indien de opdrachtgever dit niet doet kan hem een boete worden opgelegd van maximaal € 50,-.
 3. Van artikel 2 mag afgeweken worden indien overeengekomen.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van de uitvoerder in alle uitingen betreffende de uitvoering, indien van toepassing.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de uitvoerder geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo, videomateriaal, etc. van de uitvoerder te verkopen of naar derden te uiten als eigendom van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8: RECHTEN

 1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door de uitvoerder ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij de uitvoerder. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitvoerder van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN GAGES

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn te allen tijde aan de potentiële opdrachtgever gebonden en zijn niet op derden van toepassing.

 

ARTIKEL 10: BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na aanvang van de uitvoering.
 2. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling niet aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De uitvoerder heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan de uitvoerder verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door de uitvoerder in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen incassokosten en de volledige juridische kosten, te vergoeden.
 5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1, lid 7 en/of lid 10 van dit artikel heeft de uitvoerder het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens de uitvoerder voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. De uitvoerder is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van de uitvoerder te verschaffen.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Indien de opdrachtgever één of meerdere vorderingen op de uitvoerder heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 10. De opdrachtgever verplicht zich jegens de uitvoerder nimmer direct betalingen te verrichten aan een toeleverancier of ingeschakelde derde, tenzij anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 11: ANNULERINGEN

 1. De opdrachtgever dient bij gehele of gedeeltelijke annulering van de uitvoering dit direct aan de uitvoerder mede te delen. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van de uitvoerder en de opdrachtgever heeft geen recht op teruggave hiervan.
 2. In het geval de opdrachtgever de met de uitvoerder gesloten overeenkomst één maand vóór de uitvoering annuleert, is de opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, het totale factuurbedrag jegens de uitvoerder verschuldigd. Met uitzondering van (enkele dagdelen) trainingsacteren, waarbij bovenstaande opgaat 5 (vijf) dagen voor de uitvoering. 
 3. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder volledig voor iedere aanspraak van een toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
 5. Annulering door de uitvoerder is te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van de uitvoerder. Reeds vooruitbetaalde bedragen van de opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken uitvoering dat niet doorgaat, worden aan de opdrachtgever gerestitueerd. Mocht de gezondheidstoestand van de uitvoerder het toelaten, zal hij bij annulering van zijn kant suggesties doen voor ander uitvoerders.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

 1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met de uitvoerder gesloten overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na de uitvoering, aan de uitvoerder kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 1. De uitvoerder kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van de uitvoerder. Indien en voor zover op de uitvoerder enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door de uitvoerder uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. De uitvoerder is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, voor, tijdens of na de uitvoering of de gelegenheid.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door de uitvoerder of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de uitvoerder. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van de uitvoerder, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etc. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder voor iedere aanspraak ter zake.
 4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) kunnen alle (on)kosten van de uitvoerder, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door de uitvoerder ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van de uitvoerder om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van de uitvoerder, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De wederpartij vrijwaart de uitvoerder tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 6. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst c.q. de uitvoering.
 7. Eventuele aansprakelijkheid van de uitvoerder is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de uitvoerder kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 1 (één) maand.
 8. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de uitvoerder en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de uitvoerder tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 9. Voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan de uitvoerder heeft verstrekt;
 10. Voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door de uitvoerder gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
 11. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de uitvoerder zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 14: ONTBINDINGEN

 1. De uitvoerder is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
 2. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 3. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
 4. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 5. De uitvoerder gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 6. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor de uitvoerder diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor de uitvoerder als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, ramp, gijzeling, ontvoering; Brand, stroomstoring, lekkage, autopech, ongeval of andere voorvallen; Een dag van nationale rouw; Contingentering- of andere overheidsmaatregelen; Werkstaking; Natuurrampen; Ziekte van de uitvoerder; Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie de uitvoerder voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens de uitvoerder. Met inachtneming van artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden is de uitvoerder in geval van overmacht gerechtigd:
 2. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de uitvoerder hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
 3. hetzij in overleg met de opdrachtgever de betreffende uitvoering van de uitvoerder te verschuiven naar een nieuw tijdstip en/of nieuwe datum.
 4. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.
 5. In geval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de uitvoerder in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de uitvoerder verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
 6. Omstandigheden in de privé sfeer van de opdrachtgever, waaronder (echt)scheiding, ruzie of onenigheid leveren geen overmacht op. Betalingsafspraken blijven hierbij onverminderd van kracht. Annulering is enkel mogelijk onder de in artikel 11 vermelde condities.

 

ARTIKEL 16: ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

 

ARTIKEL 17: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de door de uitvoerder gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door de uitvoerder en de wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het arrondissement waar de uitvoerder gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft de uitvoerder het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de uitvoerder aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, kan de opdrachtgever kenbaar maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Deze website maakt gebruik van cookies om de ervaring te verbeteren.